Diensten


In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte, handicap of ouderdom. De zorg die u nodig heeft kan rechtstreeks door een zorginstelling aan u geleverd worden. U ontvangt de zorg in dat geval in natura. Maar het kan ook anders, namelijk met een persoonsgebonden budget ook wel PGB genoemd. Het zorgkantoor regelt de vergoedingen voor de geleverde zorg.

Om in aanmerking te komen voor AWBZ zorg moet eerst worden vastgesteld of u inderdaad zorg nodig heeft. Dat wordt indicatiestelling genoemd en wordt samen met u gedaan door een medewerker van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In gezamenlijk overleg wordt bepaald welke zorg en hoeveel zorg u zou moeten ontvangen. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die uw zorgbehoefte objectief en integraal vaststelt. Hebt u behoefte aan meer informatie kunt u die vinden op de website van het CIZ.

Wilt u meer informatie over het Persoon Gebonden Budget kunt u die vinden op de website van Per Saldo.

Azibo heeft een contract met de 14 Twentse gemeenten waardoor vergoeding via de WMO een mogelijkheid is.

 

Eigen bijdrage

Zorg vanuit de Wlz
Wlz staat voor Wet langdurige zorg. De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met dementie. Of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. U betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Met de eigen bijdrage betaalt u zelf een deel van de kosten.

 

Voor deze zorg betaalt u een eigen bijdrage:

  • U woont in een zorginstelling. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicapten.
  • U heeft een volledig pakket thuis of modulair pakket thuis.
  • U heeft een persoonsgebonden pudget (pgb) voor zorg vanuit de Wlz.
  • U woont in een instelling voor beschermd wonen. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar de eigen bijdrage is hetzelfde als voor de Wlz.

Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Ook stuurt het CAK u de factuur voor de eigen bijdrage.

 

Ondersteuning vanuit de Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning vanuit de Wmo. Bijvoorbeeld als het gaat om hulp bij het huishouden, aanpassingen in huis of vervoer in de regio.

Uw gemeente mag een eigen bijdrage vragen voor de hulp of ondersteuning via de Wmo. Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. En stuurt de factuur.

Met deze link kunt u eventueel op de website van het CAK uw bijdrage berekenen
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

 

Aanvullende diensten

Voor aanvullende diensten berekenen wij de volgende tarieven:
Voeding 4,00 euro per dag ( 2 x broodmaaltijd en warme maaltijd.

Wachttijden
Stichting Azibo kent geen lange wachttijden. We kunnen niet zeggen hoelang het duurt voor er een passende plek is. Maar we kijken wel mee voor een oplossing, soms een tijdelijke oplossing.  Wij kijken welke zorg heeft een cliënt nodig, en waar past de cliënt. Soms vinden intern verschuivingen plaats en wordt op deze manier een lege plek ingevuld.

 

Bereikbaarheid

Azibo is 24 uur per dag voor cliënten telefonisch bereikbaar.


06-52681151 / 06-48511461
info@azibo.nu


Correspondentieadres:
Postbus 1226
7500 BE Enschede
KvKnr. 08190128


U kunt ons vinden op de volgende locaties:

Azibo Dagbesteding
Borstelweg 42a
7545 MS Enschede
053-2301635


Azibo Kantoor

Tinsteden 34
7547 TG Enschede


Azibo
Locatie De Uilenborch
Spelbergsweg 30
7512 DZ Enschede
053-2032019 / 06-43403842